Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

150 titlar hittades, tid 0.34 sekunder.
Sida 6 (av 8) visar titlar 101-120.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

NORDELL, Anders Lorentz (1750-1829).
TANKAR OM DE I JEREMIAS ESBJÖRNSSONS NAMN UTGIFNA ANMÄRKNINGAR WID DE BELÖNTE SWAREN PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS PRISFRÅGA om förmånligaste sättet, att anwända trädesjorden.
Stockholm, Marquard 1803. 31 sid. Inbunden i ett klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1129.
Boknummer: 23699 Pris: 300 kr.

NORRMAN, Eric.
SVENSKARNA OCH DERAS HUSDJUR. Resursanvändning från forntid till nutid.
Första upplagan. Stockholm, LT 1981. 160 sid. Illustrerad med 95 äldre bilder och fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136017132.
- Djurhållningens utveckling från stenålder fram till nutid.
Boknummer: 20753 Pris: 120 kr.

NYKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR FÖR ÅR 1851.
Nyköping, P. E. Winge 1853. XXVI,103 sid. + 1 utvikbar plansch 'Rot- och stubb-upptagnings-machin'. Häftat och oskuret. ex. i mörkblått tryckt pappersomslag. Åtta sidor lagerfläckiga.
- Innehåller bl a 'Bidrag till hästafvelns förbättrande' av E. Norin.
Boknummer: 13061 Pris: 350 kr.

Några ord om organisationen af styrelsen öfver jordbruk och jernhandtering i Sverige.
Jönköping, Joh. Pehr Lundström 1822. 46 sid. + en utvikbar tabell. Tryckt originalomslag. Lagerfläckar. Ouppskuren.
Boknummer: 6443 Pris: 360 kr.

ODLINGSLANDSKAPET. En lång markanvändnings historia.
Andra, omarbetade upplagan. Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1996. 60 sid. Rikt illustrerad med teckningar och kartor. Stort format, 24x20 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Riksantikvarieämbetet, 2:1). ISBN: 9172090316.
- Odlingslandskapets historia och vad som styrt utvecklingen.
Boknummer: 35432 Pris: 140 kr.

OSVALD, Hugo.
HANDLEDNING I GÖDSLING. Med särskild hänsyn till användningen av de svenska kvävegödselmedlen.
Tredje upplagan. Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1935. 64 sid. Illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 6494 Pris: 90 kr.

PEHRSON, Knut (1748-1831).
ÅKERBRUKS-CATECHES ELLER HJELPREDA FÖR LANDTMÄN, angående åker och äng, diverse gödsel-ämnen och deras särskilta begagnande samt reglor för boskaps- och ladugårds-skötslen, proportionen af kreatur emot hemmantal eller egendom, jämte ladugårdens indelning, med de flera ämnen til landtbrukets framsteg.
Stockholm, tryckt hos J.C. Holmberg 1800. 10,228 sid. + 1 utvikbar plansch (av 2) i kopparstick. Inbunden i trevligt, nyare stänkmarmorerat pappband med pergamentskodd rygg. Bakre gråpappersomslag medbundet. Saknar en plansch. Titelbladet med lagad pappersförlust i nedre marginalen. Namnteckning Gustaf Lud. Nylander daterad 1/1 1847.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 132.
Boknummer: 29962 Pris: 850 kr.

PERLINGE, Anders.
FÖR STUNDANDE SKÖRDAR. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. I bilaga: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. En kortfattad beskrivning av ändamål och struktur genom åren samt av vissa till Akademien knutna institutioner m m av Eva Tullgren.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1994. 168 sid. Rikt illustrerad med bilder av skrivelser, förteckningar och redogörelser. Stort format, 30x20 cm. Häftad med omslagslbild. (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens rapportserie, 70). ISBN: 9187562472.
Boknummer: 41443 Pris: 100 kr.

PHYSIOGRAPHISKA SÄLSKAPETS MAGAZIN. Första bandet. Första & Andra stycket.
Lund, tryckt hos directeuren Christian Friederich Berling 1781. (4),1-92,(2), 93-191 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med stänkmarmorerat pärmpapper. Titelbladet med samtida namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linnesblekning' av C. F. Reuss, 'Beskrifning huru lin kan tilredas såsom bomull' av C. von Meidinger, 'Om små tegelbrännerier wid byarne' av J. A. Dyssel, 'Om ullens förbättring och den derefter passade fårafweln, i affseende på schäfferierne i chursachsiska länderne' av herr Oehler m. fl artiklar.
Boknummer: 36071 Pris: 1650 kr.

POTATIS I NORDEN. En beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken.
Red: Merja Veteläinen. Varberg, CAL-förlaget 2001. 230 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9197399019.
- Presenterar 63 gamla sorter och lantsorter med bild, ursprung, användnings- och odlingsegenskaper. Separata kapitel om potatisens historia i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Svensk, dansk, engelsk, finsk, isländsk och norsk text.
Boknummer: 21749 Pris: 360 kr.

(Pump-Separator) -
BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSFÖRTECKNING FÖR VELOX-SEPARATORERNA. N:o 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 och 40.
Stockholm, Pump-Separator 1928. 16 sid. Rikt illustrerad med genomskärningsbilder av separatorer, bilder av reservdetaljer och instruktiva handhavandebilder. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag.
Boknummer: 31849 Pris: 440 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ÖRTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

RAPPE, Carl (1772-1831).
FRAMSTÄLLNING TILL KRONOBERGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLS-SÄLLSKAP, angående gödnings-ämnenas wård och rätta anwändande, samt om wigten att känna om den jorden gifna gödning förswinner genom afdunstning eller nedsilning i jorden; jemte K. Hushålls-Sällskapets anhållan hos Kongl. Landtbruks-Academien om wetenskaplig undersökning och yttrande i dessa ämnen, samt Academiens Wetenskaps-Afdelnings i följd deraf meddelade utlåtande, af åren 1821 och 1822, med ytterligare tillägg 1829, af samma författare.
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1829. 19 sid. Fint, häftat och oskuret ex. i samtida gråpappersomslag.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 886.
Boknummer: 7012 Pris: 285 kr.

ROS, Wilhelm - KARDELL, Lars.
RAPPE von SCHMITTERLÖWSKA STIFTELSEN. Försöksverksamheten på Tagel - en sammanfattande redogörelse för bakgrund, mål och medel.
Växjö 1976. 111 sid. Rikt illustrerad. Häftad.
Boknummer: 553 Pris: 90 kr.

ROSENBERG, Johan (1790-1863).
POTATIS ÄNNU I 1000 ÅR! Eller några korta afhandlingar om potatis: 1) Om ett uppfunnet skyddsmedel mot 1845 års potatissjukdom för kommande tider; 2) Om potatisfröodling i dess widsträcktaste bemärkelse; 3) Om ett nytt sätt att omplantera tidigt utsatt potatis, att den gifwer två grödor, m. m.
Malmö, tryckt hos J. Cronquist 1846. V,6-67,(1) sid. + inklistrad rättelselapp. Inbunden i trevligt, nyare pappband med ljusgrått marmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1312.
Boknummer: 34214 Pris: 750 kr.

RÄNK, Gustav.
FRÅN MJÖLK TILL OST. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige.
Stockholm 1987. 205 sid. Illustrerad med äldre bilder, foton och detaljteckningar. Häftad med omslagsbild. Exlibris. (Nordiska museets handlingar, 66).
- 'Von der Milch zum Käse. Ein Beitrag zur Geschichte der älteren schwedischen Milchwirtschaft'. Summary in German (11 pp).
Boknummer: 4348 Pris: 100 kr.

Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Tredje årgången. Häfte I-IV.
Westerås, D. Torsell 1852. 239 sid. + en utvikbar plansch. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Sjette årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torsell 1855. Sid. 155-200. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte II. Westerås, D. Torsell 1857. Sid. 51-96. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte III. Westerås, D. Torsell 1857. Sid 99- 144. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torssell 1857. Sid. 147-212.
- Sammanbundna i ett samtida grönt pappband.
Boknummer: 10210 Pris: 900 kr.

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

Stadgar för Oppunda härads hushållnings-gille.
Örebro, N.M. Lindhs Boktryckeri 1849. 8 sid. Pappersomslag.
Boknummer: 7640 Pris: 180 kr.

STATARMINNEN. Ny samling
Red: Mats Rehnberg. Stockholm, Nordiska museet 1949. 259 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild av Albin Amelin. (Svenskt liv och arbete, 5).
- Innehåller bl a 'Tretton flyttningars väg. Sörmland', 'En statares olycka. Närke', 'På skånska gods. Skåne' och 'Statarliv på Östgötagods'. Avslutas med ett utförligt ortsregister.
Boknummer: 17955 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica