Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

144 titlar hittades, tid 0.27 sekunder.
Sida 6 (av 8) visar titlar 101-120.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

PHYSIOGRAPHISKA SÄLSKAPETS MAGAZIN. Första bandet. Första & Andra stycket.
Lund, tryckt hos directeuren Christian Friederich Berling 1781. (4),1-92,(2), 93-191 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med stänkmarmorerat pärmpapper. Titelbladet med samtida namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linnesblekning' av C. F. Reuss, 'Beskrifning huru lin kan tilredas såsom bomull' av C. von Meidinger, 'Om små tegelbrännerier wid byarne' av J. A. Dyssel, 'Om ullens förbättring och den derefter passade fårafweln, i affseende på schäfferierne i chursachsiska länderne' av herr Oehler m. fl artiklar.
Boknummer: 36071 Pris: 1650 kr.

POTATIS I NORDEN. En beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken.
Red: Merja Veteläinen. Varberg, CAL-förlaget 2001. 230 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9197399019.
- Presenterar 63 gamla sorter och lantsorter med bild, ursprung, användnings- och odlingsegenskaper. Separata kapitel om potatisens historia i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Svensk, dansk, engelsk, finsk, isländsk och norsk text.
Boknummer: 21749 Pris: 360 kr.

(Pump-Separator) -
BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSFÖRTECKNING FÖR VELOX-SEPARATORERNA. N:o 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 och 40.
Stockholm, Pump-Separator 1928. 16 sid. Rikt illustrerad med genomskärningsbilder av separatorer, bilder av reservdetaljer och instruktiva handhavandebilder. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag.
Boknummer: 31849 Pris: 440 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ORTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

ROS, Wilhelm - KARDELL, Lars.
RAPPE von SCHMITTERLÖWSKA STIFTELSEN. Försöksverksamheten på Tagel - en sammanfattande redogörelse för bakgrund, mål och medel.
Växjö 1976. 111 sid. Rikt illustrerad. Häftad.
Boknummer: 553 Pris: 90 kr.

ROSENBERG, Johan (1790-1863).
POTATIS ÄNNU I 1000 ÅR! Eller några korta afhandlingar om potatis: 1) Om ett uppfunnet skyddsmedel mot 1845 års potatissjukdom för kommande tider; 2) Om potatisfröodling i dess widsträcktaste bemärkelse; 3) Om ett nytt sätt att omplantera tidigt utsatt potatis, att den gifwer två grödor, m. m.
Malmö, tryckt hos J. Cronquist 1846. V,6-67,(1) sid. + inklistrad rättelselapp. Inbunden i trevligt, nyare pappband med ljusgrått marmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1312.
Boknummer: 34214 Pris: 750 kr.

RÄNK, Gustav.
FRÅN MJÖLK TILL OST. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige.
Stockholm 1987. 205 sid. Illustrerad med äldre bilder, foton och detaljteckningar. Häftad med omslagsbild. Exlibris. (Nordiska museets handlingar, 66).
- 'Von der Milch zum Käse. Ein Beitrag zur Geschichte der älteren schwedischen Milchwirtschaft'. Summary in German (11 pp).
Boknummer: 4348 Pris: 100 kr.

Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Tredje årgången. Häfte I-IV.
Westerås, D. Torsell 1852. 239 sid. + en utvikbar plansch. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Sjette årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torsell 1855. Sid. 155-200. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte II. Westerås, D. Torsell 1857. Sid. 51-96. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte III. Westerås, D. Torsell 1857. Sid 99- 144. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torssell 1857. Sid. 147-212.
- Sammanbundna i ett samtida grönt pappband.
Boknummer: 10210 Pris: 900 kr.

SCHISSLER, Pehr (1724-1794).
HÄLSINGA HUSHÅLDNING. I korthet författad.
[Stockholm], Kongl. Tryckeriet 1749. 75,(2) sid. + 1 stor, utvikbar plansch i kopparstick. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. En tabell saknas. Namnteckning 'Uggla' daterad 1808. Ett litet hål på sid. 75 utan textförlust. Sid. 75 felpaginerad '74' och sid. 76-78 opaginerade.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' 414.
Boknummer: 29293 Pris: 1250 kr.

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

Stadgar för Oppunda härads hushållnings-gille.
Örebro, N.M. Lindhs Boktryckeri 1849. 8 sid. Pappersomslag.
Boknummer: 7640 Pris: 180 kr.

STATARMINNEN. Ny samling
Red: Mats Rehnberg. Stockholm, Nordiska museet 1949. 259 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild av Albin Amelin. (Svenskt liv och arbete, 5).
- Innehåller bl a 'Tretton flyttningars väg. Sörmland', 'En statares olycka. Närke', 'På skånska gods. Skåne' och 'Statarliv på Östgötagods'. Avslutas med ett utförligt ortsregister.
Boknummer: 17955 Pris: 100 kr.

STENAK, Morten.
DE INDDÆMMEDE LANDSKABER. En historisk geografi.
København, Landbohistorisk Selskab 2005. 272 sid. + 1 utvikbar färglagd karta i ficka på bakre pärms insida. Rikt illustrerad med foton, tabeller, diagram och färglagda kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9788775261956.
- Den første samlede beskrivelse af de inddæmmede landskabers historie.
Boknummer: 37588 Pris: 200 kr.

STRIDZBERG, Magnus (1696-1772).
EN GRUNDELIG KUNDSKAP OM SWENSKA ÅKERBRUKET, först i Gemen, och sedan i Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til fordras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet samt På ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skal; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til fäderneslandets tienst wälment utgifwen. Med högwälborne herr baronens Edmund Gripenhielms företal.
Stockholm, [troligen J.H. Werner] 1727. (32),144 sid. + en utvikbar plansch i kopparstick med Magnus Stridsbergs handskrivna namnteckning och inklistrade papperssigill. Inbunden i ett nyare pergamentryggband med stänkmarmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 545.
Boknummer: 30278 Pris: 3800 kr.

STRINDBERG, August.
MEDELTIDENS BONDE.
Red: David Bergström. Stockholm, Folkupplysningsföretagets förlag 1897. 12 sid. Inbunden i ett nyare fint mönstrat pappband med skinnskodda övre och nedre pärmkanter. Främre och bakre tryckta röda omslagen medbundna. (Svenska folkets öreskrifter, 10)
- Publicerades ursprungligen i Svenska Folket 1882. Detta är den första separatupplagan.
Boknummer: 29741 Pris: 285 kr.

SVEDJEBRUK OCH RÖJNINGSBRÄNNING I NORDEN. Terminologi, datering, metoder.
Red: Bo Larsson. Stockholm, Nordiska museet 1995. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, tabeller och tecknade bilder. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, 7). ISBN: 917108374X.
- Innehåller bl a 'Om skogseldens natur och eldkulturen i Sveriges skogar' av Anders Granström, 'Experiment kring förhistorisk svedjebruk' av Roger Engelmark, 'Forntida svedjeodling i Västsverige' av Gundela Lindman, 'Svedjebruk på 1500-talets finska kungsgårdar' av Eljas Orrman, 'Det värmlandsfinske svedjebruket' av Per Martin Tvengsberg och 'Domboksmaterial från 1600-talet om finskt svedjebruk i Värmland' av Gabriel Bladh. - 12 summaries in English (13 pp).
Boknummer: 19504 Pris: 150 kr.

SVENSKT BONDELIV. Livsform och yrke.
Red: Anders Salomonsson. Lund, Studenlitteratur 1999. 190 sid. Rikt illustrerad med foton. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om bilden av framför allt bonden men också bondhustrun och bonddöttrar i dåtid och nutid.
Boknummer: 20746 Pris: 120 kr.

SÄVE, Gunnar.
JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HISTORIA 1814-1913. 1-3. Del 1: Den inre historia. Del 2: Personhistoriska afdelningen. Del 3: Specialberättelserna.
Jönköping 1914-17. 592, 186 & 414 sid. + utvikbara tabeller och planscher. 4:o. Två häftade volymer. Med Sture Bäckströms namnteckning.
- Komplett i tre volymer. Behandlar lanthushållningens historia i länet, sällskapets historia och personhistoria. Bland specialberättelserna bl a 'Hästafveln' (59 sid) av Carl Frick, 'Biskötseln' (6 sid) av Ivar Wieslander och 'Fisket' (15 sid) av Sven Ekman.
Boknummer: 2745 Pris: 485 kr.

Tidskrift för hästvänner och landtmän. N:o 4. 1832.
Stockholm 1832. Sid. 97-128 + en plansch i litografi. Tryckt pappersomslag.
- Planschen visar 'Shuffler, engelsk fullblodshingst vid Weitendorffska Stuteriet i Mechlenburg'.
Boknummer: 9059 Pris: 525 kr.

TIDSKRIFT FÖR LANDTMANNA- OCH KOMMUNALEKONOMIEN. 1854. Fjortonde årg. Häfte 1-4.
Utg: J. Arrhenius. Upsala, Wahlström & C. 1854. (4), 252 sid. + en stor utvikbar plansch. Samtida brunt halvfranskt band med ryggdekor i guld. Blekt rygg. Planschen tejplagad i vikningen.
- Komplett årgång med bl a 'Om förvaring af rotsaker öfver vintern' af C.G. Engström, 'Getens naturalhistoria' och 'Svinets naturalhistoria' (med sju bilder av grisraser) af C.L. Dannström, 'Lättfattliga och allmänna reglor för Biskötseln', (28 sid) af P. Hallongren samt 'Om nyttan af boskapsurinens begagnande, såsom gödningsämne, samt om torfjord, såsom den mest tjenliga substans för uppfångandet af den från ruttnade organiska qväfveföreningar sig utvecklande ammoniaken' af J.F. Dahllöf.
Boknummer: 21251 Pris: 385 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-15 Antikvariat Classica