Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

151 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 6 (av 8) visar titlar 101-120.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

NONNEN, Edward (1804-1862).
OM CIRKULATIONS- ELLER WEXELBRUK I SWERIGE. Lämpadt äfwen för brukare af smärre jordlotter.
Örebro, N.M. Lindh 1857. (6),92 sid. Inbunden i förlagets klotryggband. Bakre pärm med några bläckfläckar. Frampärmens insida med prydlig anteckning 'Westerviks Läroverk'.
Boknummer: 29092 Pris: 250 kr.

NORDBÖ, Halvor.
MODERNE LANDBRUKSBYGG VIST PÅ LANDBRUKETS JUBILEUMSUTSTILLING PÅ EKEBERG, OSLO.
Oslo, Böndenes forlag 1961. 63 sid. Rikt illustrerad med foton och ritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets klotryggband med omslagsbild.
Boknummer: 16447 Pris: 330 kr.

NORDELL, Anders Lorentz (1750-1829).
TANKAR OM DE I JEREMIAS ESBJÖRNSSONS NAMN UTGIFNA ANMÄRKNINGAR WID DE BELÖNTE SWAREN PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS PRISFRÅGA om förmånligaste sättet, att anwända trädesjorden.
Stockholm, Marquard 1803. 31 sid. Inbunden i ett klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1129.
Boknummer: 23699 Pris: 300 kr.

NORRMAN, Eric.
SVENSKARNA OCH DERAS HUSDJUR. Resursanvändning från forntid till nutid.
Första upplagan. Stockholm, LT 1981. 160 sid. Illustrerad med 95 äldre bilder och fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136017132.
- Djurhållningens utveckling från stenålder fram till nutid.
Boknummer: 20753 Pris: 120 kr.

NYKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR FÖR ÅR 1851.
Nyköping, P. E. Winge 1853. XXVI,103 sid. + 1 utvikbar plansch 'Rot- och stubb-upptagnings-machin'. Häftat och oskuret. ex. i mörkblått tryckt pappersomslag. Åtta sidor lagerfläckiga.
- Innehåller bl a 'Bidrag till hästafvelns förbättrande' av E. Norin.
Boknummer: 13061 Pris: 350 kr.

Några ord om organisationen af styrelsen öfver jordbruk och jernhandtering i Sverige.
Jönköping, Joh. Pehr Lundström 1822. 46 sid. + en utvikbar tabell. Tryckt originalomslag. Lagerfläckar. Ouppskuren.
Boknummer: 6443 Pris: 360 kr.

ODLINGSLANDSKAPET. En lång markanvändnings historia.
Andra, omarbetade upplagan. Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1996. 60 sid. Rikt illustrerad med teckningar och kartor. Stort format, 24x20 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Riksantikvarieämbetet, 2:1). ISBN: 9172090316.
- Odlingslandskapets historia och vad som styrt utvecklingen.
Boknummer: 35432 Pris: 140 kr.

OSVALD, Hugo.
HANDLEDNING I GÖDSLING. Med särskild hänsyn till användningen av de svenska kvävegödselmedlen.
Tredje upplagan. Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1935. 64 sid. Illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 6494 Pris: 90 kr.

PEHRSON, Knut (1748-1831).
ÅKERBRUKS-CATECHES ELLER HJELPREDA FÖR LANDTMÄN, angående åker och äng, diverse gödsel-ämnen och deras särskilta begagnande samt reglor för boskaps- och ladugårds-skötslen, proportionen af kreatur emot hemmantal eller egendom, jämte ladugårdens indelning, med de flera ämnen til landtbrukets framsteg.
Stockholm, tryckt hos J.C. Holmberg 1800. 10,228 sid. + 1 utvikbar plansch (av 2) i kopparstick. Inbunden i trevligt, nyare stänkmarmorerat pappband med pergamentskodd rygg. Bakre gråpappersomslag medbundet. Saknar en plansch. Titelbladet med lagad pappersförlust i nedre marginalen. Namnteckning Gustaf Lud. Nylander daterad 1/1 1847.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 132.
Boknummer: 29962 Pris: 850 kr.

PERLINGE, Anders.
FÖR STUNDANDE SKÖRDAR. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. I bilaga: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. En kortfattad beskrivning av ändamål och struktur genom åren samt av vissa till Akademien knutna institutioner m m av Eva Tullgren.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1994. 168 sid. Rikt illustrerad med bilder av skrivelser, förteckningar och redogörelser. Stort format, 30x20 cm. Häftad med omslagslbild. (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens rapportserie, 70). ISBN: 9187562472.
Boknummer: 41443 Pris: 100 kr.

PHYSIOGRAPHISKA SÄLSKAPETS MAGAZIN. Första bandet. Första & Andra stycket.
Lund, tryckt hos directeuren Christian Friederich Berling 1781. (4),1-92,(2), 93-191 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med stänkmarmorerat pärmpapper. Titelbladet med samtida namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linnesblekning' av C. F. Reuss, 'Beskrifning huru lin kan tilredas såsom bomull' av C. von Meidinger, 'Om små tegelbrännerier wid byarne' av J. A. Dyssel, 'Om ullens förbättring och den derefter passade fårafweln, i affseende på schäfferierne i chursachsiska länderne' av herr Oehler m fl artiklar.
Boknummer: 36071 Pris: 1650 kr.

POTATIS I NORDEN. En beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken.
Red: Merja Veteläinen. Varberg, CAL-förlaget 2001. 230 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9197399019.
- Presenterar 63 gamla sorter och lantsorter med bild, ursprung, användnings- och odlingsegenskaper. Separata kapitel om potatisens historia i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Svensk, dansk, engelsk, finsk, isländsk och norsk text.
Boknummer: 21749 Pris: 360 kr.

(Pump-Separator) -
BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSFÖRTECKNING FÖR VELOX-SEPARATORERNA. N:o 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 och 40.
Stockholm, Pump-Separator 1928. 16 sid. Rikt illustrerad med genomskärningsbilder av separatorer, bilder av reservdetaljer och instruktiva handhavandebilder. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag.
Boknummer: 31849 Pris: 440 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ÖRTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

RAPPE, Carl (1772-1831).
FRAMSTÄLLNING TILL KRONOBERGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLS-SÄLLSKAP, angående gödnings-ämnenas wård och rätta anwändande, samt om wigten att känna om den jorden gifna gödning förswinner genom afdunstning eller nedsilning i jorden; jemte K. Hushålls-Sällskapets anhållan hos Kongl. Landtbruks-Academien om wetenskaplig undersökning och yttrande i dessa ämnen, samt Academiens Wetenskaps-Afdelnings i följd deraf meddelade utlåtande, af åren 1821 och 1822, med ytterligare tillägg 1829, af samma författare.
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1829. 19 sid. Fint, häftat och oskuret ex. i samtida gråpappersomslag.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 886.
Boknummer: 7012 Pris: 285 kr.

ROS, Wilhelm - KARDELL, Lars.
RAPPE von SCHMITTERLÖWSKA STIFTELSEN. Försöksverksamheten på Tagel - en sammanfattande redogörelse för bakgrund, mål och medel.
Växjö 1976. 111 sid. Rikt illustrerad. Häftad.
Boknummer: 553 Pris: 90 kr.

ROSENBERG, Johan (1790-1863).
POTATIS ÄNNU I 1000 ÅR! Eller några korta afhandlingar om potatis: 1) Om ett uppfunnet skyddsmedel mot 1845 års potatissjukdom för kommande tider; 2) Om potatisfröodling i dess widsträcktaste bemärkelse; 3) Om ett nytt sätt att omplantera tidigt utsatt potatis, att den gifwer två grödor, m. m.
Malmö, tryckt hos J. Cronquist 1846. V,6-67,(1) sid. + inklistrad rättelselapp. Inbunden i trevligt, nyare pappband med ljusgrått marmorerat pärmpapper.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1312.
Boknummer: 34214 Pris: 750 kr.

RÄNK, Gustav.
FRÅN MJÖLK TILL OST. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige.
Stockholm 1987. 205 sid. Illustrerad med äldre bilder, foton och detaljteckningar. Häftad med omslagsbild. Exlibris. (Nordiska museets handlingar, 66).
- 'Von der Milch zum Käse. Ein Beitrag zur Geschichte der älteren schwedischen Milchwirtschaft'. Summary in German (11 pp).
Boknummer: 4348 Pris: 100 kr.

Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Tredje årgången. Häfte I-IV.
Westerås, D. Torsell 1852. 239 sid. + en utvikbar plansch. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Sjette årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torsell 1855. Sid. 155-200. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte II. Westerås, D. Torsell 1857. Sid. 51-96. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte III. Westerås, D. Torsell 1857. Sid 99- 144. + Samling af upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län. Utgifne på föranstaltande af Hushållnings-Sällskapets förvwaltnings-utskott. Åttonde årgången. Häfte IV. Westerås, D. Torssell 1857. Sid. 147-212.
- Sammanbundna i ett samtida grönt pappband.
Boknummer: 10210 Pris: 900 kr.

SELANDER, Sten.
DET LEVANDE LANDSKAPET I SVERIGE + SUPPLEMENT.
3:e upplagan. Göteborg, Bokskogen 1987. 492 sid. + 176 planschsidor med fotografier & Supplement. 24 sid. Rikt illustrerad med bilder i texten och utbredningskartor. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets linneband med löst bifogat supplement. Förvarat i förlagets dekorerade pappkassett. Fint ex. ISBN: 9177760417, 9177760425.
- Supplement sammanställt av Mats-Ola Larsson.
Boknummer: 44941 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica