Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

134 titlar hittades, tid 0.35 sekunder.
Sida 4 (av 7) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 7].
Medarb: Tor August Odencrantz. Jönköping, Johan Pehr Lundström 1819. 128 sid. + 2 utvikbara tabeller + 1 utvikbar rikt handkolorerad karta i kopparstick 'Charta öfver Jönköpings län', (24x27 cm). Inbunden i ett fint nyare klotryggband med marmorerat pärmpapper (A. Nilsson). Ställvis med några enstaka lagerfäckar.
- 7:e årgången innehåller bl a 'Råd för dem som upodla kärr och mossar, meddelade af Kejserliga Finska hushållnings-sällskapet' (10 sid), 'Något om ladugårdsskötslen i Norrbotten' (8 sid), 'Upgift på det sätt, en bondby inom Kalmar län nyligen blifwit anlagd och af hemmansbrukarne upbygd' (5 sid), 'Korrt beskrifning om wilda löfträns planterande' (4 sid), 'Om skogar och bästa hushållningen dermed' (7 sid), 'Korrt anwisning till humlets förmånligaste odlande' (4 sid) och 'Om hampsädet och dess skötsel' (9 sid).
Boknummer: 29947 Pris: 1350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 1850.
Jönköping 1851. 152 sid. Häftad med mörkblått tryckt omslag. Svag rygg. Inlagan genomgående med lagerfläckiga marginaler. Äldre namnteckning.
- Innehåller bl a 'Om linfrös användande och utfodring', 'Om odling av gräsfrö', Några ord om klöfwerodlingen' av Herman Schmidt, 'Om gödseln och de wigtigaste medlen att erhålla den' av Noring samt 'Om ängsskötsel' av J. Arrhenius.
Boknummer: 26066 Pris: 350 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. 4. 1907.
Jönköping 1907. Sid 461-544 + en utvikbar tabell. Illustrerad. Häftad. Bakre omslag fläckat.
Boknummer: 8771 Pris: 90 kr.

KARDELL, Lars.
BETESDRIFT OCH LANDSKAPSVÅRD. Försök och erfarenheter på Tagel 1960-1982.
Uppsala 1984. 132 sid. Illustrerad med fotografier och diagram. Häftad med omslagsbild. (Sveriges Lantbruksuniversitet, 31.1984). ISBN: 9157618488.
- Med avslutande utförlig litteraturförteckning, (6 sid).
Boknummer: 552 Pris: 100 kr.

Kongl. Lantbruks-akademiens tidskrift för år 1875. Fjortonde årgången.
Stockholm 1875. 384 sid. + sju, delvis utvikbara planscher i litografi. Illustrerad med träsnitt i texten. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. Lagerfläckad.
- Med bl a 'Arbetarebostäder vid Haga egendom i Uppsala län, med två lithografierade plancher' av G. Braunerhjelm , 'Drifveribyggnaden på Charlottendahl, med en planche' samt den trevligt illustrerade 'Om kaninafveln, dess rätta bedrifvande och fördelarna af densamma' av Wilhelm Hochstetter.
Boknummer: 8061 Pris: 550 kr.

Kongl. May.tz Placat, ANGÅENDE HUMBLE GÅRDAR, deras inrättande, och hwad som där til hörer.
Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijf [1687]. Opaginerad (4) sid. Inbunden i ett senare pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1011.
Boknummer: 29012 Pris: 450 kr.

KOTIKONTU KUNTOON. Maaseutuympäristön - parantamisopas.
Helsinki 1992. 224 sid. Rikt illustrerad med foton i färg, fasad- och planritningar. Stort format, 30x21 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild.
- Rikt illustrerad exempelsamling av 'utvalda exemplariska byggnader'. Den finska landsbygdens och lantbrukets byggnader. - On the Finnish countryside settlement with its building and rebuilding. Text in Finnish with a summary in English.
Boknummer: 16453 Pris: 360 kr.

KRONOBERGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. Häfte 1-5.
Wexiö, Carl Fredric Berg 1815-1819. Häfte 1: (2),80 sid. + 1utvikbar tabell. Häfte 2: (1),80 sid. Häfte 3: 62 sid. Häfte 4: 40 sid. Häfte 5: 47 sid. Sammanbunden med: STADGAR FÖR KRONOBERGS LÄNS KONGLIGA HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP. 1814. 26 sid. + CIRCULAIRE TILL SOCKNE HUSHÅLLS-KOMMITTEERNE I KRONOBERGS LÄN. 1817. 15 sid. + UNDERRÄTTELSE OM FRUCKT-TRÄNS OCH ÄDLA WILDA TRÄNS SÅNING, PLANTERING OCH SKÖTSEL. 1817. (4),44,(2) sid. + [KIHLSTRÖM, E]. BERÄTTELSE. [1817]. (8) sid. + Tabell. (2) sid. + 1 utvikbar plansch i kopparstick 'Saltpeter-Sjuderiugn'. Åtta arbeten sammanbundna i ett skinnryggband (senare hälften av 1800-talet) med orangefärgat marmorerat pärmpapper. Ryggskinnets färg och förgyllning delvis avskavt. Femte häftet lagerfläckigt och fjärde häftets början med lagerfläckar. Tredje häftets titelblad och tabellen i första häftet lagerfläckiga.
- Åtta arbeten sammanbundna i en volym.
Boknummer: 35980 Pris: 2800 kr.

LAGERHEIM, Gust.
OM VATTNETS BORTSKAFFANDE FRÅN FÄLT SOM SAKNA AFLOPP.
Andra upplagan. Stockholm, J. J. Flodins förlag 1847. 42 sid. + 3 tabeller & 1 utvikbar ritning. Häftad. Svag rygg. Främre pärm överst med Kongl, väg- och vattenbyggnadsstyrelsens biblioteksetikett.
Boknummer: 37302 Pris: 200 kr.

LANGE, Ulrich.
EKONOMIBYGGNADER PÅ SKÅNSKA HERRGÅRDAR. Idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur.
Stockholm, Nordiska museet 2008. 207 sid. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier, äldre kopparstick och handritade kartor. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789171085245.
- Idé- och byggnadshistoriskt om lantbrukets ekonomibyggnader i Skåne.
Boknummer: 26010 Pris: 240 kr.

LANTBRUKSMASKINER OCH REDSKAP. Katalog N:o 27. 1935. Hvetlanda Järnhandels AB, Vetlanda.
Stockholm 1935. 68 sid. Rikt fotoillustrerad med produktbilder. Klammerhäftad med omslagsbild. Omslaget solkigt. Nedre marginalen med genomgående svag fuktrand.
Boknummer: 27476 Pris: 140 kr.

LIND, Inger.
ÅKERSBODARNA. Från fäbod till by.
Åkersbodarnas Byförening 2008. 149 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier och nyare i färg. Främre pärms insida med flygbilder, bakre pärmens insida med en överskådlig karta. Stort format 24x17 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163334597.
- Rikt fotoillustrerad dokumentation av byns historia, fastigheter och människor.
Boknummer: 30658 Pris: 220 kr.

Läsning för allmogen. N:o 8. Calmar Läns Kongl. Hushålls Sällskap.
Calmar, C.F. Berg 1819. 32 sid. Häftad med samtida ryggremsa. Något solkigt titelblad.
Boknummer: 9006 Pris: 680 kr.

MAGIA NATURALIS. Innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m. m. ans och skötsel, samt botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas inom landtmannens eget district. Deszutom åtskilliga tilförlitliga och försökta konster, och hushållsgrep, med et ord, det betydligaste af det som uti enskilta hushållningen förekommer, och som med alsingen eller ringa kostnad kan werkställas. Landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter.
Stockholm, tryckt hos Joh. Chr. Holmberg 1786. (2),277 sid. + Register (11) sid. & 13 sid. äldre handskrivna anteckningar. Inbunden i ett senare skinnryggband med gråpapper som pärmpapper. Senare för- och eftersättblad. Titelbladet med pappersförlust i yttre marginalen som ej påverkar texten. Ryggen med fyra små maskhål. Frampärmens insida med anteckningar.
- Första upplagan. Andra upplagan utkom 1798, tredje 1804, fjärde 1815.
Boknummer: 29774 Pris: 2800 kr.

MAHN, J.H.F.
HUSHÅLLNING MED KREATURS-FODER eller sättet att inom Sweriges Rike med samma fodertillgång och under nu warande seder och bruk kunna winterföda aldraminst 240,000 boskapskreatur samt 200,000 får årligen mera än nu. Jemte oomkullkastliga bewis huru swenska åkterbrukaren, på ett oförswarligt sätt hwarje år gagnlöst wräker i gödselhögen, lågt beräknadt, 41,000,000 lispund halm- och höfoder.
Stockholm, P. A. Huldbergs Bokhandel 1854. 72,(1) sid. + Boklista med förlagets titlar till försäljning (2 sid). Med en illustration i trästick. Inbunden i ett fint, nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg och de främre och bakre ljust rosafärgade tryckta omslagen medbundna. Något blekt rygg.
Boknummer: 34219 Pris: 350 kr.

MARGRETE 1. Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år.
Red: Poul Grinder-Hansen. Köbenhavn, Nationalmuseet/Nordisk ministerråd 1996. 467 sid. Rikt illustrerad med fotografier och äldre historiska bilder. Stort format, 27x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 8789384512.
- Diger utställningskatalog med ett stort artiklar på svenska, danska och norska, bl a 'Mötet i Kalmar1397' av Erik Lönnroth, 'Järnverk och bergsbruk' av Gert Magnusson, 'Guldsmedskonst' av Göran Tegnér, 'Något om vapen och krigskonst' av Hans A. Lidén samt 'Textilier och dräkt 1350-1450' av Margareta Nockert.
Boknummer: 19197 Pris: 300 kr.

MATTISSON, Karl.
SKÖRDEN GENOM TIDERNA.
Lund, Gleerups 1953. 221 sid. + 44 annonssidor. Illustrerad med 109 äldre fotografier och tecknade detaljbilder. Häftad med omslagsbild. Fint ex.
- Om bl a sädens tröskning, bindning, torkning, rensning, bärgning, förvaring och malning. Behandlar även lövängen, rotfrukter och handelsväxter.
Boknummer: 2234 Pris: 200 kr.

MATTISSON, Karl.
Skörden genom tiderna.
Lund 1953. 221 sid. + 44 annonssidor. Illustrerad med äldre fotografier och detaljteckningar. Förlagets välbevarade dekorerade linneband.
Boknummer: 2285 Pris: 325 kr.

MOLÉN, Mats - BERGSJÖ, Ann.
LANTBRUKETS BEBYGGELSEMILJÖ. Landskap - Gård - Byggnad.
Stockholm, Byggforskningsrådet 1989. 108 sid. Illustrerad med foton, teckningar och ritningar. Stort format, 30x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Handbok med praktiska råd om utformning av byggnader och gårdsmiljöer baserad på en inventering av 40 gårdar i olika län. Om traditionella byggnadslägen, samspelet mellan landskap och byggnader, gruppering av byggnader, gårdsplaner samt byggnadernas utformning och arkitektoniska kvaliteter.
Boknummer: 11662 Pris: 120 kr.

MOLÉN, Mats - BERGSJÖ, Ann.
LANTBRUKETS BEBYGGELSEMILJÖ. LANDSKAP - GÅRD - BYGGNAD.
Stockholm, Byggforskningsrådet 1989. 108 sid. Illustrerad med foton, teckningar och ritningar. Stort format, 30x21 cm. Häftad med omslagsbild.
- Råd om lämplig gestaltning av byggnader och gårdsmiljöer i lantbruket baserad på en inventering av 40 gårdar i följande län: Malmöhus, Kristianstad, Halland, Södra och Norra Älvsborg, Skaraborg, Södermanland, Stockholm och Västerbotten. Behandlar bl a traditionella byggnadslägen, samspelet mellan landskap och byggnader, gruppering av byggnader, gårdsplaner samt byggnadernas utformning och arkitektoniska kvalitet
Boknummer: 16123 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica