Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

154 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 1 (av 8) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

1854 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR BLEKINGE LÄN, upprättad af Riks-Ståndens deputerade, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse de 1 oktober 1810 och Nådiga förordning den 20 september 1815.
Carlskrona, U. & F. Hallén 1854. (4) sid. Stort format, 36x22 cm. Fint oskuret ex. med råkanter.
Boknummer: 35905 Pris: 330 kr.

ADELBERTH, Verner m fl.
Ekonomisk fjäderfäskötsel.
Stockholm, LT 1966. 368 sid. Illustrerad. Förlagets pappband.
Boknummer: 7296 Pris: 220 kr.

ALMANACH FÖR ÅRET ... 1865. Till Stockholms horizont.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1865. (48) sid. Litet format, 11x9 cm. Inbunden i ett samtida mörkblått pappband med mönstrad pärmdekor. Främre pärmen med namnet 'C.M. Molér' präglat i guld.
- Almanackan avslutas med uppsatsen 'Om åkerjordens bördighet' av J. Arrhenius.
Boknummer: 40613 Pris: 150 kr.

ALMSTRÖM, Pehr Olof.
HUSHÅLLS-RÅDGIFWAREN eller Samling af pålitliga uppgifter och rön uti jordbruket och dess binäringar tillika med sätten att werkställa de wigtigaste göromål, som förefalla i den enskilda hushållningen, så wäl i staden som på landet.
Stockholm, A Bonniers förlag 1849. 360 sid. + Handskrivet register. (4) sid. Sammanbunden med: ALMSTRÖM, P. O. ANVISNING ATT PÅ FLERE SÄTT MED FÖRDEL ANVÄNDA POTATIS, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra dess framsteg. Stockholm, Joh. Beckman 1848. V,78 sid. + 1 utvikbar plansch. Två arbeten inbundna i ett samtida, hårt nött skinnryggband. Ryggens färg delvis avskavd och pärmpappret ställvis bortnött. Några blad med fläckar. Innehållsförteckningen med anteckningar i marginalen. Främre pärmens insida med initialerna GS inom rundstämpel.
- Två praktiska handböcker i en volym. Innehåller recept för matlagning, konservering, brödbakning, ölbrygd, beredning av frukt och bärviner, brännvinsdestillering, färgning m.m. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 166 & 1549.
Boknummer: 41510 Pris: 1350 kr.

Anmälan af föreståndaren för kemiska stationen i Jönköping, Bergsnotarien C. von Feilitzen, angående det lager af Snäckmergel, som anträffats vid Södraholms gård i Adelöfs socken och Norra Vedbo härad af Jönköpings län, jemte yttranden angående samma mergel af Professorerne L. F. Nilsson och J. arrhenius.
Jönköping, C.J. Lundgrens Enkas Boktryckeri 1885. 8 sid. Häftad med tryckt pappersomslag i rött och svart.
Boknummer: 13388 Pris: 260 kr.

ARKIF FÖR LANDTMÄN OCH TRÄDGÅRDS-ODLARE. 1834.
Stockholm, Elméus & Granbergs Tryckeri 1834. 476,(4) sid. + 11 planscher i litografi och kopparstick, varav 3 utvikbara. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Inlagan genomgående lagerfläckig och med bruntonade fläckar. Namnteckning.
Boknummer: 41836 Pris: 850 kr.

ARONSSON, Mårten (red).
ODLINGSLANDSKAP OCH LIVSFORM.
Stockholm 1979. 163 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. (Bygd och Natur, Årsbok 1979).
- Innehåller bl a 'Svedjebruket i södra Sverige' av Gunhild Weimarck, 'Hägnadernas historia' av Janken Myrdal och 'Slåtter- och betesmark i det äldre odlingslandskapet' av Mårten Aronsson.
Boknummer: 2175 Pris: 85 kr.

BEGTRUP, Gregers (1769-1841).
BESKRIVELSE OVER AGERDYRKNINGENS TILSTAND I NØRRE-JYLLAND. Forste bind.
Kjøbenhavn, Soldins Forlag 1808. LXII,(6),677,(2) sid. + 8 utvikbara tabeller + 2 graverade planscher i kopparstick (bygningsplaner), varav 1 utvikbar. Inbunden i ett samtida, mörkblått pappomslag med handskriven ryggtiteletikett. Inalgan ställvis med lagerfläckar. Äldre namnteckning.
Boknummer: 29958 Pris: 500 kr.

BERG, Gösta.
SLEDGES AND WHEELED VEHICLES. Ethnological studies from the view-point of Sweden.
Stockholm 1935. 19 sid. + 32 planscher med föremålsfotografier. Illustrerad i texten med 51 tecknade detaljbilder. Stort format, 29x19 cm. Fint häftat ouppskuret ex. Namnteckning. (Nordiska museets handlingar, 4).
- Behandlar olika typer av äldre slädar och vagnar. - Thesis on the origins and expansions of both sledges and wheeled-vehicles mainly in Sweden but also in Norway, Finland and Denmark.
Boknummer: 3733 Pris: 250 kr.

BERGELIN, J. Theodor (1822-1862).
TIDSKRIFT FÖR SVENSKA LANDTBRUKET OCH DESS BINÄRINGAR. Årg. 5 (1859). Utgifven af J. Theod. Bergelin.
Stockholm 1859. (6),282 sid. + 95 sid. Illustrerad i texten med 120 trästick. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld och marmorerade snitt. Samtida namnteckning. Namnstämpel 'Lars Ekberg. Dagsnäs pr St. Bjurum'.
- Främre- och bakre häftesomslag medbundna i slutet.
Boknummer: 25120 Pris: 500 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

BERGMAN, Annika.
LUST ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA.
[Örebro] 2014. 192 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets mörkblå klotband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 978916377493.
- Handbok i ledarskap- och personalutveckling i mindre lantbruksföretag.
Boknummer: 41318 Pris: 185 kr.

BERÄTTELSE OM MULLBÄRSPLANTERINGEN OCH SILKESODLINGEN UNDER ÅR 1860. Af Sällskapet för Inhemsk Silkesodling.
Stockholm, Albert Bonnier utan tryckår [ca 1830-1865]. 40 sid. Nyinbunden i ett nätt litet skinnryggband med ryggtiteletikett och fint mönstrat pärmpapper. Etikettsignerat band: Arne Nilsson.
- Innehåller bl a 'Underrättelser om silkesodling jemte plantering samt skötsel af mulbärsträn och buskar, inhemtade på en resa i Tyskland under sommarmånaderna innevarande år 1860' av Carl Palmstedt (20 sid).
Boknummer: 41160 Pris: 500 kr.

BIELKE, Nils (1724-1792).
UNDERRÄTTELSE OM BÄSTA SÄTTET AT WID INFALLANDE MISZWÄXT-ÅR, med minsta kostnad och hö-fodrets besparing, kunna framföda sine dragare och kreatur. Til menighetens tjenst och nytta.
Förbättrad uplaga. Stockholm, tryckt hos Andreas J. Sylvenius 1798. 14,(1) sid. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1518.
Boknummer: 29617 Pris: 850 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Femte upplagan, omarbetad och efter författarens död utgifwen. Stockholm, Alb. Bonnier 1873. 96 sid. Samtida något nött klotryggband. Namnteckning.
Boknummer: 8388 Pris: 285 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Sjunde upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1900. 96 sid. Häftat ouppskuret ex. med omslagsbild. Omslaget med G. Drakes namnteckning. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 25817 Pris: 300 kr.

BOIJE, Carl Gustaf (1697-1769)
SÄKRA RÖN OCH PÅLITELIGA MEDEL TIL WÄLMÅGO OCH FÖRMÖGENHET, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska Landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå til en indrägtig landthushållnings inrättanden och wårdande. Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden. Med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant.
Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1756. (16),396,(2) sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med linjedekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 50.
Boknummer: 30248 Pris: 1650 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica