Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1600-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1600-tal

16 titlar hittades, tid 0.30 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-16.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

BILLOVIUS, Jonas Erici (ca 1620-69).
CHRISTELIGH FÖRKLARING ÖFWER THEN STORE PROPHETEN ESAIAM. Uthi wissa predijkningar författat, och effter mångas åstundan til trycket förfärdigat aff M. Jona Erici Billovio ræp. & Pastor Örebroense. Then Första Deelen.
Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe åhr 1669. (10),1255,(1) sid. + Handskrivet register. (4) sid. Inbunden i ett samtida, bastant skinnband med fyra upphöjda bind och blindpressad ryggdekor. Frampärmen med en blindpressad vinjett med initialerna A.H.S. i centrum, den bakre pärmen med samma vinjett men med årtalet 1685 i centrum. Två revor (2 cm) nederst vid yttre falsar. Ryggen upptill med klumpigt men charmigt försök till lagning med en pergamentremsa. Svaga inre falsar. Inlagan lätt bruntonad och mot slutet med fläckar främst i yttre marginalen. Frampärmens insida och försättsbladet med äldre ägaranteckningar, varav några överstrukna.
- Första delen (av tre). Boktryckaren Amund Grefwe etablerade sig som Göteborgs förste boktryckare i i juli 1650 . Praktverket i tre delar 'Christeligh förklaring öfwer ...' anses vara hans förnämsta verk.
Boknummer: 43958 Pris: 1850 kr.

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med en fuktfläck. En bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

Kongl. May.tz Placat, ANGÅENDE HUMBLE GÅRDAR, deras inrättande, och hwad som där til hörer.
Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijf [1687]. [4] sid. Inbunden i ett senare pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1011.
Boknummer: 29012 Pris: 450 kr.

KRIGZ-ARTICLAR som aff den stormechtigste konung och herre. herr Carl XI. ... Åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter, som på andre sijdan vpräcknas. Med högstbemälte Kongl. May:tz nådige privilegio, at ingen hwarken här i rijket och des vnderliggande provincier detta må efftertrycka, eller vtan ifrån införa och förfällia, wid confiscation aff exemplaren.
Stockholm, tryckt aff Henrich Keyser Kongl. booktryckiare [1683?]. (2),226,(48) sid. Sammanbunden med: SJÖ-ARTICLAR som aff den Stormechtigste konung och herre herr Carl den XI. ... åhr 1685, förnyade och stadgade äre. Jemte dher til hörige acter, som på andra sidan vpräknas. Stockholm, tryckt aff Henrich Keyser Kongl. booktryckare [1685]. (8),255,(41) sid. Två arbeten inbundna i ett stadigt, något nött, samtida skinnband med blindpressad rygg- och ramdekor på främre- och bakre pärmar. Format, 16x6,5 cm. Spännen med beslag av mässing, varav ett saknas. För- och eftersättsbladen nästan loss. Första arbetet med fläck på sid. 1-4.
- Två arbeten i en volym. Av båda arbetena finns tryckvarianter och flera upplagor följde under 1700-talet. Bibliografisk referens: Collijn spalt 465 och 854.
Boknummer: 43876 Pris: 1650 kr.

MEISNER, Balthasar (1587-1626).
MEDITATIONES EVANGELIA FESTIVITATUM ANNUARUM, quibus adjunctæ sunt explicationes septem verborum Christi, in cruce prolatorum, conscriptæ per Balthasarem Meisnerum.
Lubecæ, typis et sumptibus Samuel Jauchius 1623. Titelblad med stor träsnittsillustration,(24),493 sid. + Index. (1) sid. Inbunden i ett samtida (?) skinnryggband med upphöjda bind, handskriven ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper. Sid. 445 med lagad reva i inre marginalen. Inlagan ställvis fläckig med enstaka understrykningar och anteckningar i marginalen. Samtida namnteckning 'Lemchen'.
Boknummer: 37968 Pris: 1650 kr.

NICOLAI, Philipp (1556-1608).
HISTORIA, OM JESU CHRISTI RIJKE, thet är: Een grundeligh berättelse, om Christi församblings vthi thet Nya testamentet, vndersamme vthwidgande, ... Vtaff d. Philippo Nicolai, ... transfereradt åhr 1667 aff Johan Sylvio.
Stockholm, tryckt aff Nicolao Wankijff 1669. (12),724 sid. Inbunden i ett välbevarat, sannolikt samtida, helt skinnband, med rik ryggdekor i guld. Rödfärgade snitt. Främre- och bakre innerfalsar med sprickor. Försättsbladet med pappersförlust i nedre ytterhörn. Företalet med fuktränder i marginalerna. Fyra sid. mot slutet med fuktränder, sista bladet med en lagning i yttre marginalen. En reva i det nyare eftersättsbladet, i övrigt ren inlaga. Två äldre namnteckningar bl a Carl Abraham Falcks daterad 1788.
- Översättning från tyska av Johannes Sylvius (1620-1690). Frampärmens insida med blyertsnoteringar 'Rss' och '12 ex. Collijn 646', bakre pärmens insida med 'Bj. & B. kat 450/199' och 'Thulins 90/125'.
Boknummer: 29996 Pris: 3600 kr.

Ny
PRIVILEGIA UTHAFF THEN STORMECHTIGESTE HÖGHBORNE FURSTE OCH HERRE HERR GUSTAFF ADOLPH, Sweriges, Göthes oc Wendes Konung, Storfurste til Finland Hertigh uthi Estland och Carelen, herre utöfwer Ingermanland etc. Giffne Sweriges Rijkes rådh Ridderskap och Adhel, ifrån anno M.DC.XVII. in på Åhr M.DC.XXVI.
Stockholm, tryckt aff Ignatio Meurer 1634. (47) sid. Titebladets baksida med stor träsnittsbild av Sveriges riksvapen. Stort format, 19x15,5 cm. Inbunden i ett samtida pergamentband med hela, men hårt fläckade, pärmar. Rikligt med samtida understrykningar och marginalanteckningar i bläck. Sista 30 sid. i boken med svag, men tilltagande, fuktrand i undre marginalen. Bakre, fria eftersättsblad med pappersförlust i nedre hörn.
- Adelsprivilegier givna åren 1617, 1622 och 1626. Försättsbladet med prydlig anteckning: 'Denna Book åt mig förärad af Domino Svenone Thelijn d. 8 May 1693 Johan Fredrik Berghman'.
Boknummer: 43723 Pris: 1650 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ÖRTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

SCHEFFERUS, Johannes (1621-1679).
DE SITU ET VOCABULO UPSALIAE ad Regni Sveciae Senatorem, &c. illustrissimum exellentissimumq. dominum d. Gustavum Adolphus De la Gardie, comitem in Läckö & Arensburg &c, &c. epistola defensiora.
Stockholm, excudit Nicolaus Wankiif [1677]. 79 sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med marmorerat pärmpapper. Nya för- och eftersättsblad. Med Carl Arvid Klingspors cirkelformade exlibris.
- Bibligrafisk referens: Warmholtz nr. 349.
Boknummer: 31891 Pris: 1350 kr.

SPOLE, Anders (1630-1699).
Amplissimi Senatus Philosophici adprobatione in illustri et regia Upsaliensi Academia, sub præsidio ... d. Andreæ Spoles ... DISSERTATIONEM PHYSICO-MATHEM DE NIVE. Ad diem 22 Sept: Sept. anni M DC XCVII. in auditorio Gustaviano Majore horis ante meridiem solitis publico bonorum examini modeste sistit S:æ Ræ M:tis alumnus Gustavus Lallerman Smolandvs.
Smolandvs [1697]. (4),51,(1) sid. Inbunden i ett nyare stänkmarmorerat pappband med pergamentskodd rygg.
- Respondent: Gustav Lallerman (1668-1731), kyrkoherde i Markaryd 1704-31. Bibliografisk referens: Lidén 'Catalogus disputationum' sid. 435.
Boknummer: 29291 Pris: 850 kr.

STANYHURST, Guillaume (1601-63).
Dei Immortalis in Corpore Mortali Patientis Historia. Moralis Doctrinae Placitis & commentationibus Illustrata.
Campidonensis, Per Rudolphum Dreherr 1674. Large engraved title vignette,(22),408,(7) pp. + 2 engraved plates. Bound in contemporary full vellum with hand written title to spine. Free front end-paper with minor loss of paper, recto free front end-paper with old owner's name 'Martinus Torslovius Anno 1680'.
Boknummer: 43313 Pris: 850 kr.

Ny
SWERIGES RIJKES STÄNDERS BESLUTH aff them frijwillighen och eenhällelighen samtyckt och beslutet, uthi Norköping then 22. Martij, Åhr &c. 1604.
Stockholm, tryckt och uplagdt aff Ignatio Meurer [1604]. (24) sid. Inbunden i senare pergamentryggband med marmorerat pärmpapper. Frampärmen med enkel titeletikett. Titelbladet uppfodrat, med stora fuktfläckar och pappersförlust nedtill som berör några bokstäver. Solkig inlaga med genomgåede stora fuktfläckar och lagade revor i undre marginalen, ställvis med mindre textförluster. Sista bladet uppfodrat med pappersförlust i undre marginalen utan att påverka texten. Handskriven paginering med bläck i övre hörn. Nya för- och eftersättsblad.
- Norrköpings arvförening, tronföljdsordning antagen vid riksdagen i Norrköping 1604.Tryckt tidigast 1613, då Meurer började sin verksamhet som tryckare i Stockholm. Finns i minst två sättningar. 'Norrköpings arvförening erkände Karl IX som kung och slog fast att kronan i första hand skulle ärvas av hans manliga avkomma enligt förstfödslorätt, i andra hand av hertig Johans. Om manlig avkomma saknades utsträcktes arvsrätten till kvinnliga arvingar, en förändring som förebådats redan i 1590 års arvförening. Ett villkor för tronföljd var luthersk trosbekännelse' (NE).
Boknummer: 32933 Pris: 500 kr.

SYV, Peder Pedersen (1631-1702).
ALDMINDELIGE DANSKE ORDSPROGE OG KORTE LÆRDOMMES FØRSTE OG ANDEN DEEL. Med Underviisning om dem og Tilheng af nogle sære og gamle Ordsproge ... Og derforuden Rets og Rettergangs Regler og Sproge samlede till aldmindelig Lyst og Lærdom.
Kiøbenhafn, Christian Geertzen [1688]. (40),332,(35) sid. Inbunden i ett helt skinnband med ryggdekor i guld och handskriven ryggtiteletikett. Främre pärmen med initialerna T.J.F. i guld. Nyare försätttblad. Titelbladets nedre ytterhörn med lagad större pappersförlust med textförlust som följd.
Boknummer: 32918 Pris: 3600 kr.

THET NORRESKE HERDE SKRÅ ELLER GÅRDZRÄTT, hwarvthaff förnimmas kan, huruledes rijket vthi fordom dagar warit ordnat. Och huruledes konungarna vthi theras tijdh hafwa hållit hoff, sampt hwadh hwars hoffsinnares och andre vndersåters kall och embete warit, så månge som någhon beställning hafwa hafft. Aff danskan vthsatt på swensko.
Stockholm, Ignatius Meurer åhr 1648. (16),84,(3) sid. Titelbladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett senare pergamentryggband med mönstrat pärmpapper. Det solkiga titelbladet uppfodrat med mindre pappersförluster vid inre marginalen. Titelbladets baksida med samtida anteckningar. Förordets sista blad nedtill med samtida namnteckning. Inlagan nedtill med genomgående bruntonad fuktfläck, mot slutet även upptill. Ställvis snävt skuren. Två blad med lagningar i marginalen. Sista bladet uppfodrat med pappersförlust i yttre marginalen utan bokstavsförlust. Senare, i guld mönstrade för- och eftersättblad.
- Anonym översättning av Jonas Bureus, d.ä. 1575-1655. 'I företalet förklarar förläggaren, att det är på riksdrotsen Per Brahes befallning, som han låtit trycka och publicera arbetet ...' (Antiqvarisk tidskrift. Del 16:67).
Boknummer: 29302 Pris: 8500 kr.

(Vadstena) -
Kongl. may:tz Förnyade Ordning och Påbud OM WADSTENA KRIGZMANS-HUUS INKOMSTER. Daterad Stockholm den 31 december, åhr 1689.
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Booktr. Sal. Niclas Wankijffs Tryckerij [1690]. [16] sid. Häftad, tagen ur band.
Boknummer: 30174 Pris: 360 kr.

Ny
ÆSCHILLUS, Petraeus (1593-1657).
Meditatio s. evangelii DOMINICÆ TRINITATIS. Additis s. patrum dictis, quæstionumq; aliquot decisione, ad uberiorem textus, cùm opus est, explicationem, & heterodoxorum refutationem. Quam in regia Aboënsi academia præside dn. Æschillo Petræo s. s. theol. doct. profess. & civitatis ejusdem pastore. Examini subjicit, in auditorio majori, horis solitis ad diem Maji 11. anni 1650. Æschillus Petri Stolpe Smolandus.
Aboæ, excudebat Petrus Wald 1650. (16) sid. Sammanbunden med: ÆSCHILLUS, Petraeus (1593-1657). Meditatio s. evangelii. DOMINICÆ VII POST TRINITATIS. Additis s. patrum dictis, quæstionumq; aliquot decisione, ad uberiorem textûs, cùm opus est. explicationem, & heterodoxorum refutationem quam in regia Aboënsi academia præside dn. Æschillo Petræo, s. s. theol. doct. profess. & civitatis ejusdem pastore: examini subjicit, in auditorio majori, horis solitis ad diem 18 Junji anni 1652. Johannes Greg. Favorinus Finlandus. (16) sid. Aboæ, excudebat Petrus Wald 1652. Diskret namnteckning. Första arbetet ställvis med svaga lagerfläckar, främst i marginalen. Andra arbetet med fuktrand i övre hörn på de inledande 8 sid. Två arbeten inbundna i ett senare (1950-tal), ojämnt blekt, helt skinnband.
- Två avhandlingar i en volym. Respondent för första arbetet: Pehr Æschillus Stolpe. Respondent för andra arbetet: Johan Favorinus (1633-72).
Boknummer: 43724 Pris: 850 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica