Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

1600-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1600-tal

12 titlar hittades, tid 0.40 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-12.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med en fuktfläck. En bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

Kongl. May.tz Placat, ANGÅENDE HUMBLE GÅRDAR, deras inrättande, och hwad som där til hörer.
Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijf [1687]. [4] sid. Inbunden i ett senare pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1011.
Boknummer: 29012 Pris: 450 kr.

(Lagar) - KLOOT, Claudio (ca 1612-1690).
THEN SWENSKA LAGFARENHETEETZ SPEGEL. Uthi fyra böcker fördeelt och beskrefwen.
Götheborg, tryckt hos Amund Grefwe 1676. (20),404 sid. + Register (6 sid). + 72 sid. + Rättelser (2 sid). Samtida handskrivna anteckningar (2 sid). Inbunden i ett samtida mörkbrunt helt skinnband med blindpressad pärmdekor, upphöjda bind och ryggtitel i guld. Fria försättsbladet bortskuret. Ryggskinnet med ytliga sprickor. Frampärmens insida med Magnus Myrströms exlibris. Titelbladet nedtill med en anteckning 'Cum ex libris Martini Martens Gotheburgensis. Stockh. 1706'.
- Bra ex. Eftersättsbladet med en längre skrivelse över två tättskrivna sidor daterad 'Kongsöhr, 13 Februarij 1680'. 'Carolus'. Allt med samma prydliga handstil som undertecknarens 'H. Hoghusen'.
Boknummer: 36185 Pris: 3200 kr.

MEISNER, Balthasar (1587-1626).
MEDITATIONES EVANGELIA FESTIVITATUM ANNUARUM, quibus adjunctæ sunt explicationes septem verborum Christi, in cruce prolatorum, conscriptæ per Balthasarem Meisnerum.
Lubecæ, typis et sumptibus Samuel Jauchius 1623. Titelblad med stor träsnittsillustration,(24),493 sid. + Index. (1) sid. Inbunden i ett samtida (?) skinnryggband med upphöjda bind, handskriven ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper. Sid. 445 med lagad reva i inre marginalen. Inlagan ställvis fläckig med enstaka understrykningar och anteckningar i marginalen. Samtida namnteckning 'Lemchen'.
Boknummer: 37968 Pris: 1650 kr.

NICOLAI, Philipp (1556-1608).
HISTORIA, OM JESU CHRISTI RIJKE, thet är: Een grundeligh berättelse, om Christi församblings vthi thet Nya testamentet, vndersamme vthwidgande, ... Vtaff d. Philippo Nicolai, ... transfereradt åhr 1667 aff Johan Sylvio.
Stockholm, tryckt aff Nicolao Wankijff 1669. (12),724 sid. Inbunden i ett välbevarat, sannolikt samtida, helt skinnband, med rik ryggdekor i guld. Rödfärgade snitt. Främre- och bakre innerfalsar med sprickor. Försättsbladet med pappersförlust i nedre ytterhörn. Företalet med fuktränder i marginalerna. Fyra sid. mot slutet med fuktränder, sista bladet med en lagning i yttre marginalen. En reva i det nyare eftersättsbladet, i övrigt ren inlaga. Två äldre namnteckningar bl a Carl Abraham Falcks daterad 1788.
- Översättning från tyska av Johannes Sylvius (1620-1690). Frampärmens insida med blyertsnoteringar 'Rss' och '12 ex. Collijn 646', bakre pärmens insida med 'Bj. & B. kat 450/199' och 'Thulins 90/125'.
Boknummer: 29996 Pris: 3600 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ÖRTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

SCHEFFERUS, Johannes (1621-1679).
DE SITU ET VOCABULO UPSALIAE ad Regni Sveciae Senatorem, &c. illustrissimum exellentissimumq. dominum d. Gustavum Adolphus De la Gardie, comitem in Läckö & Arensburg &c, &c. epistola defensiora.
Stockholm, excudit Nicolaus Wankiif [1677]. 79 sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med marmorerat pärmpapper. Nya för- och eftersättsblad. Med Carl Arvid Klingspors cirkelformade exlibris.
- Bibligrafisk referens: Warmholtz nr. 349.
Boknummer: 31891 Pris: 1350 kr.

SPOLE, Anders (1630-1699).
Amplissimi Senatus Philosophici adprobatione in illustri et regia Upsaliensi Academia, sub præsidio ... d. Andreæ Spoles ... DISSERTATIONEM PHYSICO-MATHEM DE NIVE. Ad diem 22 Sept: Sept. anni M DC XCVII. in auditorio Gustaviano Majore horis ante meridiem solitis publico bonorum examini modeste sistit S:æ Ræ M:tis alumnus Gustavus Lallerman Smolandvs.
Smolandvs [1697]. (4),51,(1) sid. Inbunden i ett nyare stänkmarmorerat pappband med pergamentskodd rygg.
- Respondent: Gustav Lallerman (1668-1731), kyrkoherde i Markaryd 1704-31. Bibliografisk referens: Lidén 'Catalogus disputationum' sid. 435.
Boknummer: 29291 Pris: 850 kr.

STANYHURST, Guillaume (1601-63).
Dei Immortalis in Corpore Mortali Patientis Historia. Moralis Doctrinae Placitis & commentationibus Illustrata.
Campidonensis, Per Rudolphum Dreherr 1674. Large engraved title vignette,(22),408,(7) pp. + 2 engraved plates. Bound in contemporary full vellum with hand written title to spine. Free front end-paper with minor loss of paper, recto free front end-paper with old owner's name 'Martinus Torslovius Anno 1680'.
Boknummer: 43313 Pris: 850 kr.

SYV, Peder Pedersen (1631-1702).
ALDMINDELIGE DANSKE ORDSPROGE OG KORTE LÆRDOMMES FØRSTE OG ANDEN DEEL. Med Underviisning om dem og Tilheng af nogle sære og gamle Ordsproge ... Og derforuden Rets og Rettergangs Regler og Sproge samlede till aldmindelig Lyst og Lærdom.
Kiøbenhafn, Christian Geertzen [1688]. (40),332,(35) sid. Inbunden i ett helt skinnband med ryggdekor i guld och handskriven ryggtiteletikett. Främre pärmen med initialerna T.J.F. i guld. Nyare försätttblad. Titelbladets nedre ytterhörn med lagad större pappersförlust med textförlust som följd.
Boknummer: 32918 Pris: 3600 kr.

THET NORRESKE HERDE SKRÅ ELLER GÅRDZRÄTT, hwarvthaff förnimmas kan, huruledes rijket vthi fordom dagar warit ordnat. Och huruledes konungarna vthi theras tijdh hafwa hållit hoff, sampt hwadh hwars hoffsinnares och andre vndersåters kall och embete warit, så månge som någhon beställning hafwa hafft. Aff danskan vthsatt på swensko.
Stockholm, Ignatius Meurer åhr 1648. (16),84,(3) sid. Titelbladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett senare pergamentryggband med mönstrat pärmpapper. Det solkiga titelbladet uppfodrat med mindre pappersförluster vid inre marginalen. Titelbladets baksida med samtida anteckningar. Förordets sista blad nedtill med samtida namnteckning. Inlagan nedtill med genomgående bruntonad fuktfläck, mot slutet även upptill. Ställvis snävt skuren. Två blad med lagningar i marginalen. Sista bladet uppfodrat med pappersförlust i yttre marginalen utan bokstavsförlust. Senare, i guld mönstrade för- och eftersättblad.
- Anonym översättning av Jonas Bureus, d.ä. 1575-1655. 'I företalet förklarar förläggaren, att det är på riksdrotsen Per Brahes befallning, som han låtit trycka och publicera arbetet ...' (Antiqvarisk tidskrift. Del 16:67).
Boknummer: 29302 Pris: 8500 kr.

(Vadstena) -
Kongl. may:tz Förnyade Ordning och Påbud OM WADSTENA KRIGZMANS-HUUS INKOMSTER. Daterad Stockholm den 31 december, åhr 1689.
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Booktr. Sal. Niclas Wankijffs Tryckerij [1690]. [16] sid. Häftad, tagen ur band.
Boknummer: 30174 Pris: 360 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica