Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

1700-tal

Äldre böcker & Handskrifter > 1700-tal

121 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

ANSTALTER UTI CALMAR, TIL WÅDELDS FÖREKOMMANDE OCH DÄMPANDE.
Calmar, Magnus Petersson 1781. 12 sid. Fint häftat ex.
Boknummer: 4409 Pris: 650 kr.

BASTHOLM, Christian.
PHILOSOPHIE FÖR OLÄRDE, innehållande lärorika betraktelser öfver gud, menniskan och naturen.
Sjätte upplagan. Lund, Johan Lundblad 1804. (12),242 sid. Inbunden i ett samtida, mörkbrunt halvfranskt band med marmorerat pärmpapper och ryggtiteletiketter. Nötta pärmkanter. Saknar fria försättsbladet. Med Arvid Hedvalls exlibris.
Boknummer: 37165 Pris: 350 kr.

BELLUM GRAMMATICALE thet är en mycket artig och lustig krijgz beskrifning, angående Nominum och Verborum konungar, vthi grammatikaliske landskapet, hwilka om förträdet vthi ett tahl hafwa blefwit oense. Wid pasz för 170 åhr sedan af herr Johan Spangenberg på latin vthgifwen. Men nu alle grammatik- och latinske-språk-älskare, i synnerhet den studerande vngdomen til tiänst och nytta på swenskan medh Kongl. privilegio och vndergången censur, samt egen bekostnad öfwersatt af Ulf Christofersson.
Stockholm, tryckt hoos Julius G. Matthiae 1710. (8),53,(3) sid. Inbunden i ett trevligt, senare marmorerat pappband. Inlagan med ett genomgående mindre hål. Avslutande 20 sid. med fuktfläck som blir mer distinkt mot slutet.
Boknummer: 32937 Pris: 1250 kr.

BENZELIUS, Erik, d.y. - SPEGEL, Haquin (utg).
SKRIFTELIGE BEWIS HÖRANDE TIL SWENSKA KYRCKIO-HISTORIEN, eller biskops chrönikan vthur gambla hand-skrefwna böcker, och til en stor del af sina originaler sammansökte, och nu i dagsliuset vtgifne.
Upsala, Joh. H. Werner 1716. Titelblad tryckt i svart och rött, (7),160 sid. + 'Förtekning på bref och andre bevis ...' (4) sid. Format: 19x16,5 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind, liten ryggtiteletikett i ljust skinn, oxiderad ryggdekor i guld och stänkmarmorerat pärmpapper. Frampärmen med samtida handskriven titel. Titelbladet med äldre namnteckning. Främre pärmens insida och fria försättsbladet rikt med äldre ägaranteckningar bl a Anders Forstenius och om inköp på Bokauktionskammaren dels 1889 då Sandbergs boksamling såldes dels 1909 då Elof Hörberg köpte boken (kat. nr. 359) och 1921 då den köptes av Carl/Lars Kjellberg hos Björck & Börjesson.
Boknummer: 29830 Pris: 1850 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

BERGIUS, Bengt (1723-1784) - STÅHL, David (1717-1789) - LIND, Jöns (1723-1785) (utg).
NYTT FÖRRÅD AF ÄLDRE OCH NYARE HANDLINGAR RÖRANDE NORDISKA HISTORIEN. Andra-Fjerde stycket.
Stockholm, tryckt hos Jacob Merckell 1753. Sid. 65-256 + 1 utvikbar plansch i kopparstick som avbildar ett handskrivet dokument. Inbunden i ett nyare helt skinnband med fem upphöjda bind och ryggdekor i guld. Andra styckets inlaga oskuren. Tredje- och fjärde styckena med genomgående ful fuktrand nedtill. Pappersförlust i nedre ytterhörn på sid. 217.
- Första stycket saknas i detta ex.
Boknummer: 38037 Pris: 1250 kr.

(Bergman, Torbern) - HJELM, Peter Jacob.
ÅMINNELSE-TAL, öfver professoren uti chemien och pharmacevtiken vid Kongl. academien i Upsala, samt riddaren af Kongl. Wasa orden, HERR TORBERN OLOF BERGMAN, hållet, för Kongl. Vetenskaps Academien den 3 Maij 1786.
Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange 1786. 104 sid. Titelbladet med Vetenskapsakademiens kopparstick och en graverad vinjett på tredje sidan. Häftad, tagen ur band. Bra skick.
- Avslutas med en kronologiskt ordnad bibliografi med 105 skrifter av Torbern Bergman från 1755 till 1784.
Boknummer: 31910 Pris: 950 kr.

BESKRIFNING OM SIBERISKE ÄRTE-TRÄNS ANS, SKÖTSEL OCH NYTTA.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1761. [4] sid. Häftad och insatt ett senare marmorerat pappersomslag. Nya för- och eftersättsblad.
- Växten användes vid plantering av häckar. Med råd och skötselanvisningar. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1366.
Boknummer: 29161 Pris: 440 kr.

BIELKE, Carl Gustaf (1683-1754).
ÖPPEN PUBLICATION TIL MENIGE ALLMOGENS OCH FLERE WEDER-BÖRANDES EFTERRÄTTELSE UTI ÅNGERMANLANDS SÖDRA FÖGDERI. Gifwen Gefle Lands-cancellie den 30. Sept. 1729.
Gefle 1729. [8] sid. Inbunden i ett nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett. Oskuren inlaga. Bra ex.
- Carl Gustaf Bielke, landshövding 1727 i Västernorrlands län, där han bl a verkade för att förbättra landsvägarna.
Boknummer: 29915 Pris: 650 kr.

BIELKE, Nils (1724-1792).
UNDERRÄTTELSE OM BÄSTA SÄTTET AT WID INFALLANDE MISZWÄXT-ÅR, med minsta kostnad och hö-fodrets besparing, kunna framföda sine dragare och kreatur. Til menighetens tjenst och nytta.
Förbättrad uplaga. Stockholm, tryckt hos Andreas J. Sylvenius 1798. 14,(1) sid. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1518.
Boknummer: 29617 Pris: 850 kr.

BILMARK, Johan (1728-1801).
Dissertatio gradualis, descriptionem PAROECIÆ CUOPIO continens, cujus partem priorem ... .
Avhandling. Åbo, Joh. Christoph. Frenckell 1775. 15 sid. Sista bladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett fint marmorerat pappband med bredrandig, oskuren och ouppskuren inlaga. Fint ex.
- Respondent: Sigfried Henrik Porthan (1750-1809).
Boknummer: 40487 Pris: 850 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-2. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Stockholm, på författarens förlag (andra delen) tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1784 & 1786. (12) sid. & 1472 spalter + (4) sid. & 1473-2847 spalter. Två samtida bruna hela skinnband med upphöjda bind och rödfärgade snitt. Marmorerade för- och eftersättsblad. Äldre namnteckning på frampärmens insidor. Ryggarna nötta överst och nedtill och delvis med skador och bortnött gulddekor.
Boknummer: 31802 Pris: 500 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-3. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Andra och tilökta uplagan. Stockholm, på eget förlag tryckt hos Anders Jac. Nordström 1795 & 1798. Totalt 766,494 & 352 sid. Två samtida skinnryggband med nötta pärmpapper och rödfärgade snitt. Pärmkanter och pärmhörn hårt nötta. Ryggarna nötta och med mindre skador överst och nedtill.
- Komplett med tre delar i två volymer med den svensk-franska delen som ofta saknas.
Boknummer: 31803 Pris: 900 kr.

BOIJE, Carl Gustaf (1697-1769)
SÄKRA RÖN OCH PÅLITELIGA MEDEL TIL WÄLMÅGO OCH FÖRMÖGENHET, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska Landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå til en indrägtig landthushållnings inrättanden och wårdande. Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden. Med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant.
Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1756. (16),396,(2) sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med linjedekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 50.
Boknummer: 30248 Pris: 1650 kr.

BOTIN, Anders af (1724-1790).
UTKAST TILL SVENSKA FOLKETS HISTORIA. Första- Femte tid-hvarfvet.
Stockholm, tryckt på Lars Salvii förlag 1757-61. (8),423 sid. Inbunden i ett välbevarat samtida helt skinnband med fem upphöjda bind och rik ryggdekor i guld. Rödfärgade snitt. Ryggens guldornering delvis bortnött.
- Första upplagan. Andra upplagan utkom 1763-66 och en tredje 1789.
Boknummer: 30813 Pris: 1850 kr.

BRING, Erland Samuel (preses) (1736-1798).
DISSERTATIO HISTORICA VILLAM NOBILEM BORREBY ET ANNEXA BONA LEVITER ADUMBRANS. Quam suffragante amplissima facultate philosophica in regia academia Carolina præside domino magistro Erland Samuel Bring ... .
Avhandling. Lundæ, litteris Berlingianis [1793]. 27 sid. Häftad i ett enkelt pappersomslag.
- Respondent: Johan Schlüter.
Boknummer: 33182 Pris: 400 kr.

(Brännvin) -
Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgiörelse, ANGÅENDE EN WISZ AFGIFT AF SWENSKT BRÄNNWINS FÖRSÄLGNING til Medicinal-werkets upprätthållande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Novembr. 1766.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet [1766]. (4) sid. Tagen ur band.
Boknummer: 39847 Pris: 150 kr.

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med en fuktfläck. En bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

CELSIUS, Olof.
De incrementis regni svedici, et praecipuis provinciarum fatis... Resp. Abraham Wahlman.
Uppsala 1707. (8), 110 sid. Häftad. Tagen ur band.
- [Warmholtz 217].
Boknummer: 7403 Pris: 900 kr.

COLES, E[lisha] (1640?-1680).
AN ENGLISH DICTIONARY, explaining the difficult terms that are used in divinity, husbandry, physick, philosophy, law, navigation, mathematicks, and other arts and sciences. Containing many thousands of hard words (and proper names of places) more than are in any other English dictionary or expositor. Ttogether with the etymological derivation of them from their proper fountains, whether Hebrew, Greek, Latin, French, or any other language. In a method more comprehensive than any that is extant.
London, printed by S. Collins, for R. Bonwick, T. Goodwin, J. Walthoe, M. Wotton [and 6 others in London] 1717. Unpaginated. (8),(326),(2) sid. Inbunden i ett samtida helt skinnband med sex upphöjda bind. Ryggen skadad upptill. Några sid. bruntonade och inlagan ställvis lagerfläckig. Tillskrift på fria försättsbladet 'Mary Johns. Her book'.
- The 1717 edition containing twenty-five thousand words.
Boknummer: 37396 Pris: 3400 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-16 Antikvariat Classica