Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

1700-tal

Äldre böcker & Handskrifter > 1700-tal

122 titlar hittades, tid 0.34 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

ANSTALTER UTI CALMAR, TIL WÅDELDS FÖREKOMMANDE OCH DÄMPANDE.
Calmar, Magnus Petersson 1781. 12 sid. Fint häftat ex.
Boknummer: 4409 Pris: 650 kr.

BASTHOLM, Christian.
PHILOSOPHIE FÖR OLÄRDE, innehållande lärorika betraktelser öfver gud, menniskan och naturen.
Sjätte upplagan. Lund, Johan Lundblad 1804. (12),242 sid. Inbunden i ett samtida, mörkbrunt halvfranskt band med marmorerat pärmpapper och ryggtiteletiketter. Nötta pärmkanter. Fria försättsbladet bortskuret. Med Arvid Hedvalls exlibris.
Boknummer: 37165 Pris: 350 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

BERGIUS, Bengt (1723-1784) - STÅHL, David (1717-1789) - LIND, Jöns (1723-1785) (utg).
NYTT FÖRRÅD AF ÄLDRE OCH NYARE HANDLINGAR RÖRANDE NORDISKA HISTORIEN. Andra-Fjerde stycket.
Stockholm, tryckt hos Jacob Merckell 1753. Sid. 65-256 + 1 utvikbar plansch i kopparstick som avbildar ett handskrivet dokument. Inbunden i ett nyare helt skinnband med fem upphöjda bind och ryggdekor i guld. Andra styckets inlaga oskuren. Tredje- och fjärde styckena med genomgående ful fuktrand nedtill. Pappersförlust i nedre ytterhörn på sid. 217.
- Första stycket saknas i detta ex.
Boknummer: 38037 Pris: 1250 kr.

BERQUIN, Arnaud (1747-91).
IDYLLES. [Tome 1].
II:e Edition (ca 1780). No place, no date [Paris, Ruault 1775]. VI,53 pp. Engraved title page + 12 plates with copper engravings after C. P. Marillier (a few dated 1774). 14,5x9,5 cm. Contemporary full calf, boards with gilt frames. Spine decorated in gold. Gilt edges. A few pages with light foxing. Engraved bookplate of Hj. Lundgren on front pastedown. Marbled pastedowns and endpapers. Last blank has a lengthy note in ink, in Swedish.
- Text in French.
Boknummer: 43571 Pris: 350 kr.

BESKRIFNING OM SIBERISKE ÄRTE-TRÄNS ANS, SKÖTSEL OCH NYTTA.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1761. [4] sid. Häftad och insatt ett senare marmorerat pappersomslag. Nya för- och eftersättsblad.
- Växten användes vid plantering av häckar. Med råd och skötselanvisningar. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1366.
Boknummer: 29161 Pris: 440 kr.

BIELKE, Carl Gustaf (1683-1754).
ÖPPEN PUBLICATION TIL MENIGE ALLMOGENS OCH FLERE WEDER-BÖRANDES EFTERRÄTTELSE UTI ÅNGERMANLANDS SÖDRA FÖGDERI. Gifwen Gefle Lands-cancellie den 30. Sept. 1729.
Gefle 1729. [8] sid. Inbunden i ett nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett. Oskuren inlaga. Bra ex.
- Carl Gustaf Bielke, landshövding 1727 i Västernorrlands län, där han bl a verkade för att förbättra landsvägarna.
Boknummer: 29915 Pris: 650 kr.

BIELKE, Nils (1724-1792).
UNDERRÄTTELSE OM BÄSTA SÄTTET AT WID INFALLANDE MISZWÄXT-ÅR, med minsta kostnad och hö-fodrets besparing, kunna framföda sine dragare och kreatur. Til menighetens tjenst och nytta.
Förbättrad uplaga. Stockholm, tryckt hos Andreas J. Sylvenius 1798. 14,(1) sid. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1518.
Boknummer: 29617 Pris: 850 kr.

BILMARK, Johan (1728-1801).
Dissertatio gradualis, descriptionem PAROECIÆ CUOPIO continens, cujus partem priorem ... .
Avhandling. Åbo, Joh. Christoph. Frenckell 1775. 15 sid. Sista bladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett fint marmorerat pappband med bredrandig, oskuren och ouppskuren inlaga. Fint ex.
- Respondent: Sigfried Henrik Porthan (1750-1809).
Boknummer: 40487 Pris: 850 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-2. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Stockholm, på författarens förlag (andra delen) tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1784 & 1786. (12) sid. & 1472 spalter + (4) sid. & 1473-2847 spalter. Två samtida bruna hela skinnband med upphöjda bind och rödfärgade snitt. Marmorerade för- och eftersättsblad. Äldre namnteckning på frampärmens insidor. Ryggarna nötta överst och nedtill och delvis med skador och bortnött gulddekor.
Boknummer: 31802 Pris: 500 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-3. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Andra och tilökta uplagan. Stockholm, på eget förlag tryckt hos Anders Jac. Nordström 1795 & 1798. Totalt 766,494 & 352 sid. Två samtida skinnryggband med nötta pärmpapper och rödfärgade snitt. Pärmkanter och pärmhörn hårt nötta. Ryggarna nötta och med mindre skador överst och nedtill.
- Komplett med tre delar i två volymer med den svensk-franska delen som ofta saknas.
Boknummer: 31803 Pris: 900 kr.

BOIJE, Carl Gustaf (1697-1769)
SÄKRA RÖN OCH PÅLITELIGA MEDEL TIL WÄLMÅGO OCH FÖRMÖGENHET, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska Landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå til en indrägtig landthushållnings inrättanden och wårdande. Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden. Med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant.
Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1756. (16),396,(2) sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med linjedekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 50.
Boknummer: 30248 Pris: 1650 kr.

BRING, Erland Samuel (preses) (1736-1798).
DISSERTATIO HISTORICA VILLAM NOBILEM BORREBY ET ANNEXA BONA LEVITER ADUMBRANS. Quam suffragante amplissima facultate philosophica in regia academia Carolina præside domino magistro Erland Samuel Bring ... .
Avhandling. Lundæ, litteris Berlingianis [1793]. 27 sid. Häftad i ett enkelt pappersomslag.
- Respondent: Johan Schlüter.
Boknummer: 33182 Pris: 400 kr.

(Brännvin) -
Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgiörelse, ANGÅENDE EN WISZ AFGIFT AF SWENSKT BRÄNNWINS FÖRSÄLGNING til Medicinal-werkets upprätthållande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Novembr. 1766.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet [1766]. (4) sid. Tagen ur band.
Boknummer: 39847 Pris: 150 kr.

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med en fuktfläck. En bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

CAVALLO, Tiberius (1749-1809).
FULLSTÄNDIG AFHANDLING OM ELECTRICITETEN. Del 1. Öfversättning jemte Tillägg och Anmärkningar af Carl. Gust. Sjöstén, Carl Pet. Ohrling.
Avhandling. Lund, tryckt hos Joh. Lundblad, på öfversättarnes förlag 1795. (14),207,(2) sid. Inbunden i ett fint, samtida helt skinnband med rik ryggdekor i guld och tresidigt rödfärgde snitt. Frampärmens insida med spår av borttaget exlibris. Försättsbladet med gammal namnteckning 'Fr. Nathell'.
- Första delen (av tre). - First part (of three). Swedish translation of the treatise on electricity by the Italian physicist Tiberio Cavallo. Cavallo underlined the utility of using electricity in the treatment of human diseases.
Boknummer: 43668 Pris: 440 kr.

CELSIUS, Olof.
De incrementis regni svedici, et praecipuis provinciarum fatis... Resp. Abraham Wahlman.
Uppsala 1707. (8), 110 sid. Häftad. Tagen ur band.
- [Warmholtz 217].
Boknummer: 7403 Pris: 900 kr.

CICERO, Marcus Tullius (106-43 f.Kr).
M TULLII CICERONIS XIV ORATIONES SELECTÆ, eller FJORTON UTWALDE TAL, med swänska anmärkningar, hwarutinnan 1) de swåraste constructioner äro uplöste, 2) de förefallande romerske antiquiteter tilräckeligen förklarade, 3) åtskillige politiske konstgrep anmärkte och 4) i synnerhet de nättaste talesätt på god swänska öfwersatte.
Andra uplagan mycket förbättrad. Westerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn 1769. (8),566 sid. + (2) sid. förlagsreklam. Inbunden i ett samtida pergamentband med solkig rygg. Främre ytterfals med ytlig spricka (5 cm) nedtill. Namnteckning på pärmens insida 'Otto F. Myrberg' samt på titelblad 'Petrus Törne(lös?').
- Text på latin och svenska.
Boknummer: 10982 Pris: 500 kr.

COLES, E[lisha] (1640?-1680).
AN ENGLISH DICTIONARY, explaining the difficult terms that are used in divinity, husbandry, physick, philosophy, law, navigation, mathematicks, and other arts and sciences. Containing many thousands of hard words (and proper names of places) more than are in any other English dictionary or expositor. Ttogether with the etymological derivation of them from their proper fountains, whether Hebrew, Greek, Latin, French, or any other language. In a method more comprehensive than any that is extant.
London, printed by S. Collins, for R. Bonwick, T. Goodwin, J. Walthoe, M. Wotton [and 6 others in London] 1717. Unpaginated. (8),(326),(2) sid. Inbunden i ett samtida helt skinnband med sex upphöjda bind. Ryggen skadad upptill. Några sid. bruntonade och inlagan ställvis lagerfläckig. Tillskrift på fria försättsbladet 'Mary Johns. Her book'.
- The 1717 edition containing twenty-five thousand words.
Boknummer: 37396 Pris: 3400 kr.

COLLING, Lars Johan (1714-86).
TILÖKNING PÅ REGISTRET ÖFWER SWERIGES RIKES LAG, SOM ÅR 1734, på riksdagen är antagen och 1736 tryckt. Hwilken tilökning är sammandragen och författad.
Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider 1737. (114) sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper. Format, 21x16 cm. Bakre pärm med gammal namteckning 'Petter Österberg'.
Boknummer: 43643 Pris: 500 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica