Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt

1700-tal

Äldre böcker & Handskrifter > 1700-tal

131 titlar hittades, tid 0.38 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

ACTA PUBLICA, HÖRANDE TIL SWERIGES RIKES FUNDAMENTAL-LAG.
Stockholm, Peter Momma 1755. (4),284 sid. + Register (31 sid). Inbunden i ett nyare ljusbrunt skinnryggband med mörkbrun ryggtiteletikett. Slutet av registret med fuktrand.
Boknummer: 34314 Pris: 330 kr.

ANSTALTER UTI CALMAR, TIL WÅDELDS FÖREKOMMANDE OCH DÄMPANDE.
Calmar, Magnus Petersson 1781. 12 sid. Fint häftat ex.
Boknummer: 4409 Pris: 650 kr.

BASTHOLM, Christian.
PHILOSOPHIE FÖR OLÄRDE, innehållande lärorika betraktelser öfver gud, menniskan och naturen.
Andra upplagan. Lund, Johan Lundblad 1793. (12),242 sid. Inbunden i ett samtida, ljusbrunt halvfranskt band med stänkmarmorerat pärmpapper. Något nötta pärmkanter. Titelbladet med prydlig äldre namnteckning 'A. Landtingshausen' och Trolleholms biblioteksstämpel. Främre pärm med äldre, påklistrad handskriven titeletikett.
Boknummer: 30195 Pris: 440 kr.

BASTHOLM, Christian.
PHILOSOPHIE FÖR OLÄRDE, innehållande lärorika betraktelser öfver gud, menniskan och naturen.
Sjätte upplagan. Lund, Johan Lundblad 1804. (12),242 sid. Inbunden i ett samtida, mörkbrunt halvfranskt band med marmorerat pärmpapper och ryggtiteletiketter. Nötta pärmkanter. Saknar fria försättsbladet. Med Arvid Hedvalls exlibris.
Boknummer: 37165 Pris: 350 kr.

BECKMARCK, Nils Peter (1753-1815).
UTKAST TIL FÖRELÄSNINGAR ÖFVER ALGEBRA.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1794. 80 sid. Inbunden i ett bra, samtida halvfranskt band med stänkmarmorerat pärmpapper. Fria försättsbladet saknas, i övrigt fint ex.
Boknummer: 30218 Pris: 550 kr.

BELLUM GRAMMATICALE thet är en mycket artig och lustig krijgz beskrifning, angående Nominum och Verborum konungar, vthi grammatikaliske landskapet, hwilka om förträdet vthi ett tahl hafwa blefwit oense. Wid pasz för 170 åhr sedan af herr Johan Spangenberg på latin vthgifwen. Men nu alle grammatik- och latinske-språk-älskare, i synnerhet den studerande vngdomen til tiänst och nytta på swenskan medh Kongl. privilegio och vndergången censur, samt egen bekostnad öfwersatt af Ulf Christofersson.
Stockholm, tryckt hoos Julius G. Matthiae 1710. (8),53,(3) sid. Inbunden i ett litet trevligt, nyare marmorerat pappband. Inlagan med ett genomgående mindre hål. Avslutande 20 sid. med fuktfläck, som blir mer distinkt mot slutet.
Boknummer: 32937 Pris: 1250 kr.

BENNET, Stephen (1691-1757).
BERÄTTELSE OM LINS PLANTERANDE, BEREDANDE SPINNING, WÄFNAD OCH ÖFRIGA TILBEREDNING, til allmän nytta genom trycket utgifwen år 1738.
Stockholm, tryckt hos Henr. C. Merckells enkia 1738. Opaginerad (80) sid. Sammanbunden med: HEDMAN, Abraham (1699-1766). BERÄTTELSE OM ET NYTT UTRÖNT OCH BEPRÖFWAT SÄTT AT BYKA OCH BLEKA FINA LERFTER, samt at tilreda et slags twål, som icke allenast wid blekning utan ock annan klädes-twätt giör god nytta. Stockholm, tryckt hos Pet. Momma 1742. Opaginerad (16) sid. KOLTHOFF, Herman. (1696-1762). BERÄTTELSE OM HARLEMSKE LINNE-BLEKERIERNA, insänd til Kongl. Maj:ts och Riksens Commercie-Collegium ifrån Amsterdam, under den 6. Dec. 1729. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1738. 59 sid. + 4 planscher. De fyra graverade planscherna saknas, men är ersatta av medbundna fotostakopior. Brun fläck i nedre marginalen på de fem sista bladen. Tre arbeten inbundna i ett samtida pergamentryggband med fint kammarmorerat pärmpapper.
- Samlingsband med tre arbeten i en volym. Bibliografisk referens för det första arbetet: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 970.
Boknummer: 33992 Pris: 2400 kr.

BENZELIUS, Erik, d.y. - SPEGEL, Haquin (utg).
SKRIFTELIGE BEWIS HÖRANDE TIL SWENSKA KYRCKIO-HISTORIEN, eller biskops chrönikan vthur gambla hand-skrefwna böcker, och til en stor del af sina originaler sammansökte, och nu i dagsliuset vtgifne.
Upsala, Joh. H. Werner 1716. Titelblad tryckt i svart och rött, (7),160 sid. + 'Förtekning på bref och andre bevis ...' (4) sid. Format: 19x16,5 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind, liten ryggtiteletikett i ljust skinn, oxiderad ryggdekor i guld och stänkmarmorerat pärmpapper. Frampärmen med samtida handskriven titel. Titelbladet med äldre namnteckning. Främre pärmens insida och fria försättsbladet rikt med äldre ägaranteckningar bl a Anders Forstenius och om inköp på Bokauktionskammaren dels 1889 då Sandbergs boksamling såldes dels 1909 då Elof Hörberg köpte boken (kat. nr. 359) och 1921 då den köptes av Carl/Lars Kjellberg hos Björck & Börjesson.
Boknummer: 29830 Pris: 1850 kr.

BERCH, Anders (1711-1774).
TANKEFÖRSÖK OM SÄRSKILDA NÄRINGARS IDKANDE, vid Kongl. högskolan i Upsala under professorens Herr Anders Berchs inseende.
Upsala 1747. (8),36 sid. Inbunden i ett trevligt nyare, mörkbrunt pappband med handskriven titeletikett. Titelbladet nederst med smärre pappersförluster och svag namnteckning 'Sam. Aurivillius'.
- Respondent: Gustav Westbeck (1725-1800).
Boknummer: 29300 Pris: 500 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

(Bergman, Torbern) - HJELM, Peter Jacob.
ÅMINNELSE-TAL, öfver professoren uti chemien och pharmacevtiken vid Kongl. academien i Upsala, samt riddaren af Kongl. Wasa orden, HERR TORBERN OLOF BERGMAN, hållet, för Kongl. Vetenskaps Academien den 3 Maij 1786.
Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange 1786. 104 sid. Titelbladet med Vetenskapsakademiens kopparstick och en graverad vinjett på tredje sidan. Häftad, tagen ur band. Bra skick.
- Avslutas med en kronologiskt ordnad bibliografi med 105 skrifter av Torbern Bergman från 1755 till 1784.
Boknummer: 31910 Pris: 950 kr.

BESKRIFNING OM SIBERISKE ÄRTE-TRÄNS ANS, SKÖTSEL OCH NYTTA.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1761. Opaginerad (4) sid. Häftad och insatt ett senare marmorerat pappersomslag. Nya för- och eftersättsblad.
- Växten användes vid plantering av häckar. Med råd och skötselanvisningar. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1366.
Boknummer: 29161 Pris: 440 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-2. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Stockholm, på författarens förlag (andra delen) tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1784 & 1786. (12) sid. & 1472 spalter + (4) sid. & 1473-2847 spalter. Två samtida bruna skinnband med upphöjda bind och rödfärgade snitt. Marmorerade för- och eftersättsblad. Äldre namnteckning på frampärmens insidor. Ryggarna nötta överst och nedtill och delvis med skador och bortnött gulddekor.
Boknummer: 31802 Pris: 500 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-3. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Andra och tilökta uplagan. Stockholm, på eget förlag tryckt hos Anders Jac. Nordström 1795 & 1798. Totalt 766,494 & 352 sid. Två samtida skinnryggband med nötta pärmpapper och rödfärgade snitt. Pärmkanter och pärmhörn hårt nötta. Ryggarna nötta och med mindre skador överst och nedtill.
- Komplett med tre delar i två volymer med den svensk-franska delen som ofta saknas.
Boknummer: 31803 Pris: 900 kr.

BOIJE, Carl Gustaf (1697-1769)
SÄKRA RÖN OCH PÅLITELIGA MEDEL TIL WÄLMÅGO OCH FÖRMÖGENHET, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska Landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå til en indrägtig landthushållnings inrättanden och wårdande. Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden. Med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant.
Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1756. (16),396,(2) sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med linjedekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 50.
Boknummer: 30248 Pris: 1650 kr.

BOTIN, Anders af (1724-1790).
UTKAST TILL SVENSKA FOLKETS HISTORIA. Första- Femte tid-hvarfvet.
Stockholm, tryckt på Lars Salvii förlag 1757-61. (8),423 sid. Inbunden i ett välbevarat samtida skinnband med fem upphöjda bind och rik ryggdekor i guld. Rödfärgade snitt. Ryggens guldornering delvis bortnött.
- Första upplagan. Andra upplagan utkom 1763-66 och en tredje 1789.
Boknummer: 30813 Pris: 1850 kr.

BRING, Erland Samuel (preses) (1736-1798).
DISSERTATIO HISTORICA VILLAM NOBILEM BORREBY ET ANNEXA BONA LEVITER ADUMBRANS. Quam suffragante amplissima facultate philosophica in regia academia Carolina præside domino magistro Erland Samuel Bring ... .
Avhandling. Lundæ, litteris Berlingianis [1793]. 27 sid. Häftad i ett enkelt pappersomslag.
- Respondent: Johan Schlüter.
Boknummer: 33182 Pris: 400 kr.

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med en fuktfläck. En bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

CELSIUS, Olof.
De incrementis regni svedici, et praecipuis provinciarum fatis... Resp. Abraham Wahlman.
Uppsala 1707. (8), 110 sid. Häftad. Tagen ur band.
- [Warmholtz 217].
Boknummer: 7403 Pris: 900 kr.

COLES, E[lisha].
AN ENGLISH DICTIONARY, explaining the difficult terms that are used in divinity, husbandry, physick, philosophy, law, navigation, mathematicks, and other arts and sciences. Containing many thousands of hard words (and proper names of places) more than are in any other English dictionary or expositor. Together with the etymological derivation ... .
London, printed by S. Collins, for R. Bonwick, T. Goodwin, J. Waltoe ... 1717. (8),opaginerad ca (330),(2) sid. Inbunden i ett samtida skinnband med sex upphöjda bind. Ryggen med skada upptill. Några sid. bruntonade och inlagan ställvis med lagerfläckar. Tillskrift på fria försättsbladet.
Boknummer: 37396 Pris: 3400 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Bokskåp Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-14 Antikvariat Classica